Category : Korespondencja

Pisma wychodzące i odpowiedzi.

Pismo z Parlamentu Europejskiego w sprawie petycji Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych z dnia 30 lipoca 2010 roku

Przekazujemy do wiadomości odpowiedź Parlamentu Europejskiego na petycję Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych złożoną w dniu 30 lipca 2010 roku oraz komunikat dla posłów Parlamentu Europejskiego. Komunikat dla europarlamentarzystów uwzględnia informacje uzyskane z Komisji Europejskiej i Rządu Polski na stawiane w petycji zarzuty. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Parlament Europejski potwierdza, że wprowadzenie ustawy o grach hazardowych odbyło się z pogwałceniem prawodawstwa Unii Europejskiej.

O dalszych działaniach Parlamentu Europejskiego będziemy niezwłocznie informować.

Pismo Parlamentu Europejskiego

KONSULTACJE SPOŁECZNE

  • Izba Gospodarcza
  • 6 kwietnia 2011

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Państwa wiadomości otrzymany z Ministerstwa Finansów dokument „ZIELONA KSIĘGA” w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego przygotowany przez Komisję Europejską i skierowany do Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w celu zaopiniowania. Ministerstwo, w ramach konsultacji społecznych, przekazało ten dokument m.in. Izbie z prośbą o zgłoszenie uwag.

Uprzejmie proszę o Państwa uwagi do tego dokumentu do dnia 12 kwietnia 2011 roku.

Proszę tę prośbę traktować jako bardzo pilną – otrzymaliśmy czas do 13 kwietnia 2011 na zgłoszenie naszych uwag do tego dokumentu.

Z poważaniem

Jacek Gasik

DOKUMENTY:

Pismo Ministerstwa Finansów (PDF)

Zielona Księga (WORD)

Odpowiedź Komisji Europejskiej na petycję IGPiOUR

  • Izba Gospodarcza
  • 16 marca 2011

Szanowni Państwo,

W dniu 14 marca 2011 r. do Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych  z siedzibą w Warszawie wpłynęła pisemna odpowiedź Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. na petycję nr 0906/2010, którą złożył Pan Prezes Stanisław Matuszewski w imieniu Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych w sprawie nowej polskiej ustawy o grach hazardowych oraz jej niezgodności z prawodawstwem i zasadami UE w tej dziedzinie.

Komisja w swojej odpowiedzi zawarła uwagi, z których jasno wynika, iż zawarte uregulowania w obowiązującej obecnie ustawie o grach hazardowych budzą wątpliwości, co do ich zgodności z prawem UE. Komisja zwróciła uwagę na takie aspekty, jak obowiązek posiadania siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wniesienia kapitału finansowego o określonej wysokości. Komisja podniosła, iż do ograniczenia w zakresie swobody przedsiębiorczości oraz swobodnego świadczenia usług może dochodzić tylko w sytuacjach wyjątkowych, po spełnieniu określonych przesłanek. Istotnym tutaj jest, że przy dokonywaniu tych ograniczeń priorytetowe zastosowanie ma zasada proporcjonalności, której spełnianie także będzie analizowane przez Komisję. Kwestia, czy w niniejszej sprawie przesłanki te zostały spełnione oraz czy została zachowana zasada proporcjonalności, budzi spore wątpliwości w odczuciu Komisji.

Podsumowując Komisja uznała, iż aby móc w pełni ocenić ewentualną niezgodność wymogów przewidzianych w polskiej ustawie o grach hazardowych z prawem UE, Komisja potrzebuje więcej informacji, dzięki którym będzie w stanie zająć ostateczne stanowisko w sprawie. Komisja zobowiązała się do sukcesywnego informowania o przebiegu sprawy.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż Komisja nie wyklucza istnienia niezgodności i zajmie się szczegółowym zbadaniem sprawy.

W załączeniu zamieszczamy tekst odpowiedzi Komisji.

Odpowiedź Komisji Europejskiej