Wyrok TSUE 28.04.2017

  • Izba Gospodarcza
  • 4 maja 2017

KOMISJA EUROPEJSKA NIE MIAŁA PRAWA ODMÓWIĆ UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW SPORZĄDZONYCH PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ W TRAKCIE NOWELIZACJI USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH.

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 28.04.2017 roku wyrok w sprawie T-264/15  GAMEART vs Komisja Europejska wspierana przez Rzeczpospolitą Polską, Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej.

GAMEART domaga się udostępnienia kopii pism skierowanych przez Komisję do Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską w przedmiocie naruszenia prawa Unii Europejskiej przez przepisy polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz  udostępnienia jej znajdujących się w posiadaniu MSZ kopii pism skierowanych przez Rzeczpospolitą Polską do Komisji w związku z tymi samymi postępowaniami.

Trybunał stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w zakresie, w jakim Komisja oddaliła tą decyzją wniosek o udostępnienie dokumentów sporządzonych przez Rzeczpospolitą Polską, który to wniosek Rzeczpospolita Polska przekazała Komisji na podstawie art. 5 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Wyrok ten pokazuje, że najważniejsze organy Unii Europejskiej  w swoich decyzjach nie przestrzegają obowiązującego ich prawa co wykazał w imieniu spółki GAMEART Mecenas Piotr Hoffman.

Po raz kolejny Dawid wygrał z Goliatem…

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=PL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=190223&occ=first&dir=&cid=437981

t-264-15